นวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 9

สำนักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยกย่องเชิญชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี พื้นที่ที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ได้แก่

1.ตำบลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว LTC ดีเด่น ตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ

2.ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น ตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ

3.นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์

 

http://203.157.162.13/~nonghong/nongchaisri/index.html