Gate Keeper ชุมชนสร้างสุข ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน) ได้มีโอกาสพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Gate Keeper ชุมชนสร้างสุข ภาคอีสาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากตำบลต้นแบบ “ชุมชนสร้างสุข” ในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 40 แห่ง มาร่วมการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้

โดยเริ่มจากทำความเข้าใจกับหลักการ แนวคิดการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ชื่อ ชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน และสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาคือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ จึงได้พัฒนากลุ่ม Gate Keeper ให้มีความรู้ ทักษะ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ยุคที่ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง (Digital Disruption) นับตั้งแต่การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตกแต่งภาพ การตัดต่อวิดีโอ การออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก การสร้างเนื้อหา (Content) และการนำเสนอเนื้อหาผลงานชุมชนสร้างสุขฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบคลังข้อมูล สสม.network “สังคมอุดมปัญญา การสาธารณสุขมูลฐาน” หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เช่น Facebook Line Youtube Blog เป็นต้น รวมไปถึงการฝึกจัดรายการสด Facebook Live

Gate Keeper ทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และฝึกทักษะการเป็นนักสื่อสารประชสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ประทับใจแก่วิทยากรเป็นอย่างมาก โดยมุ่งหวังให้ Gate Keeper ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพได้ นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) รู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมได้ ภายใต้ชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน

ลองมาดูผลงาน Workshop ของ Gate Keeper ภาคอีสานกัน

ผลงานออกแบบโปสเตอร์

ผลงานคลิปวิดีโอ

ผลงานจัดรายการสด Facebook Live