ชุมชนสร้างสุข : ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 3  อุบัติเหตุ  [2562]
» ประเด็นที่ 4  การลด ละ เลิก เหล้า  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  ปลูกผักกลางมุ้งปลอดสารพิษ  [2562]
» ประเด็นที่ 2  ลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม :
เนื้อหากิจกรรม :
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม :