ชุมชนสร้างสุข : ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ตำบลนาป่าแซง ตั้งเมื่อปี 2535 โดยแยกออกจากตำบลนาหว้า ประชากรส่วนใหญ่

พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราช

วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

 

 

ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 2  1. การจัดการขยะ​ ​2.​การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน​ ​3.การพัฒนาการเด็กปฐมวัย​ 4.คุ้มครองผู้บริโภค  [2562]
» ประเด็นที่ 3  2.การป้องอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน  [2562]
» ประเด็นที่ 4  2  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  NCDs  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม : การจัดการขยะต้นทาง
เนื้อหากิจกรรม : 1. ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน (MOU) ร่วมกันกับทุกหมู่บ้าน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะต้นทางทุกหมู่บ้าน 3. จัดโครงการบ้านน่าอยู่ น่าดู น่ามอง ขับเคลื่อนในระดับครัวเรือน สร้างครอบครัวต้นแบบ 4. จัดอบรมบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม : http://napasang.go.th/public/