ชุมชนสร้างสุข : ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ตำบลนาโส่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดชุม ประกอบไปด้วย

11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาโส่ หมู่ 2 บ้านโสกขุมปูน หมู่ 3 บ้านท่าลาด หมู่ 4

บ้านป่าหวาย หมู่ 5 บ้านกุดแดง หมู่ 6 บ้านนาซึม หมู่ 7 บ้านหนองแคน หมู่ 8 บ้าน

หนองผือน้อย หมู่ 9 บ้านดงเย็น หมู่ 10 บ้านโคกสวาท หมู่ 11 บ้านสันติสุข

 

จังหวัด : ยโสธร
อำเภอ : กุดชุม
ตำบล : นาโส่
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 2  ๑.พัฒนาการเด็กปฐมวัย IQ,EQ ๒.อุบัติเหตุทางถนน ๓.ปัญหาการดื่มสุรา/ยาเสพติด ๔.สิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ)  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  ยาเสพติด  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการและการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชนและการทำแผนแบบมีส่วนร่วม
เนื้อหากิจกรรม : กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการและการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชนและการทำแผนแบบมีส่วนร่วม วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2562 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม : www.thaiphc.net
หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการและการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชนและการทำแผนแบบมีส่วนร่วม
เนื้อหากิจกรรม : กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการและการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชนและการทำแผนแบบมีส่วนร่วม วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2562 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม : www.thaiphc.net