ชุมชนสร้างสุข : ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แต่เดิมเขตปกครองตำบลนาบัว เป็นส่วนหนึ่งของตำบลสุมเส้า ต่อมากระทรวง

มหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นตำบลนาบัว แยกพื้นที่เขตปกครองออกมา

จากตำบลสุมเส้า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2507 มีทั้งหมดจำนวน 13 หมู่บ้าน ต่อมามี

ประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้แยกออกเป็น 19 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2535 จึงได้แยก

พื้นที่ปกครองออกไปอีก 1 ตำบล คือ ตำบลสร้างแป้น มี 9 หมู่บ้าน ตำบลนาบัว มี 10

หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่

11 บ้านดอนอุดม

จังหวัด : อุดรธานี
อำเภอ : เพ็ญ
ตำบล : นาบัว
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 2  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (RTI)  [2562]
» ประเด็นที่ 3  ภัยสุขภาพกุล่มโรค NCD (DM,HT)  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  NCDs  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม :
เนื้อหากิจกรรม :
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม :