ชุมชนสร้างสุข : ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ตำบลเดื่อศรีคันไชย ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2399 ต่อมาปี พ.ศ.2424 ได้ย้ายเมืองสว่าง

แดนดิน ปัจจุบันบ้านสว่างเก่า อยู่ในเขต อ.พรรณานิคม มาอยู่ที่บ้านเดื่อศรีคันไชย

ตรงกับรัชกาลที่ 5 จนถึง ปี พ.ศ.2439 รวมเป็นเวลา 16 ปี สำหรับตำบลเพื่อได้เป็น

ตำบลประมาณปี พ.ศ.2445 โดยมีหลวงชำนาญ (ท้าวเทื่อง เทศประสิทธิ์) เป็น

กำนันคนแรก

จังหวัด : สกลนคร
อำเภอ : วานรนิวาส
ตำบล : เดื่อศรีคันไชย
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 2  การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (RTI)  [2562]
» ประเด็นที่ 3  พัฒนาการสมวัย เด็กไทวานร  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  โรคติดต่อ  [2562]
» ประเด็นที่ 2  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  [2562]
» ประเด็นที่ 3  NCDs  [2562]
» ประเด็นที่ 4  ขยะ สิ่งแวดล้อม  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม :
เนื้อหากิจกรรม :
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม :