ชุมชนสร้างสุข : ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ตำบลผาบิ้ง เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลทรายขาวและตำบลวังสะพุง โดยราษฎร

ได้อพยพบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับถ้ำผาบิ้ง ซึ่งเป็นวัดถ้ำที่มีเกจิอาจารย์ดังของ

ภาคอีสานจำพรรษาอยู่และเป็นที่เลื่องลือทั่วไป จนมีราษฎรจากหลากหลายหมู่บ้าน

ตำบล อพยพไปอยู่ด้วย เลยทำให้เกิดการขยายเขตเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น เป็นตำบล

ผาบิ้งตามชื่อถ้ำปัจจุบัน ตำบลผาบิ้งได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาแก หมู่

2 บ้านนาแกใต้ หมู่ 3 บ้านหนองผำ หมู่ 4 บ้านกกเกลี้ยง หมู่ 5 บ้านผาบิ้ง หมู่ 6

บ้านแก่งสาคร

 

จังหวัด : เลย
อำเภอ : วังสะพุง
ตำบล : ผาบิ้ง
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 2  อุบัติเหตุบนท้องถนนRTI  [2562]
» ประเด็นที่ 3  สื่งแวดล้อมท้องอากาศที่เกิดจาการเผาอ้อย  [2562]
» ประเด็นที่ 4  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [2562]
» ประเด็นที่ 5  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  [2562]
» ประเด็นที่ 6  โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ด้อยโอกาศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  อุบัติเหตุบนท้องถนนRTI  [2562]
» ประเด็นที่ 2  NCDs  [2562]
» ประเด็นที่ 3  ขยะ สิ่งแวดล้อม  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม :
เนื้อหากิจกรรม :
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม :