ชุมชนสร้างสุข : ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ตำบลเหล่าพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาเหว้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

คือ หมู่ 1 บ้านดอนศาลา หมู่ 2 บ้านดอนปอ หมู่ 3 บ้านนาน้อย หมู่ 4 บ้านนาน้อย หมู่

5 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 6 บ้านหนองดุด หมู่ 7 บ้านดอนปอ หมู่ 8 บ้านหนองดุด หมู่ 9

บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 12 บ้านนาน้อย

 

จังหวัด : นครพนม
อำเภอ : นาหว้า
ตำบล : เหล่าพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 2  การสร้างเสริมสติปัญญาด้วยสารไอโอดิน  [2562]
» ประเด็นที่ 3  การจัดการขยะชุมชนและมลพิษ  [2562]
» ประเด็นที่ 4  การป้องกันอุบัติเหตุจราจร  [2562]
» ประเด็นที่ 5  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  การสร้างเสริมสติปัญญาด้วยสารไอโอดิน  [2562]
» ประเด็นที่ 2  การจัดการขยะชุมชนและมลพิษ  [2562]
» ประเด็นที่ 3  การป้องกันอุบัติเหตุจราจร  [2562]
» ประเด็นที่ 4  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม :
เนื้อหากิจกรรม :
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม :