ชุมชนสร้างสุข : ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลหนองแคนเดิมขึ้นกับตำบลโพนสูง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมา

ทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอำเภอปทุมรัตต์ขึ้น จึงแยกจากตำบลโพนสูงมาขึ้นกับกิ่ง

อำเภอปทุมรัตต์ จนมาถึงปี พ.ศ. 2508 จึงได้แยกจากตำบลโพนสูงเป็นตำบลหนอง

แคนจนถึงปัจจุบันนี้

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
อำเภอ : ปทุมรัตต์
ตำบล : หนองแคน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
» ประเด็นที่ 6  เกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย  [2562]
» ประเด็นที่ 7  ผู้สูงอายุ  [2562]
» ประเด็นที่ 8  พัฒนาการเด็ก  [2562]
» ประเด็นที่ 9  การจัดการขยะ  [2562]
» ประเด็นที่ 10  เบาหวาน  [2562]
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
» ประเด็นที่ 1  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  [2562]
» ประเด็นที่ 2  ผู้สูงอายุ  [2562]
» ประเด็นที่ 3  สุขภาพจิต  [2562]
» ประเด็นที่ 4  การจัดการขยะ  [2562]
» ประเด็นที่ 5  ยาเสพติด  [2562]
» ประเด็นที่ 6  NCDs  [2562]
กิจกรรมระดับตำบล
หัวข้อกิจกรรม :
เนื้อหากิจกรรม :
ลิงค์เว็บไซด์ข้อมูลกิจกรรม :