สสม.net

"สังคมอุดมปัญญา การสาธารณสุขมูลฐาน"

         แหล่งรวบรวมสารสนเทศ (Information) ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) สุขภาพภาคประชาชน สุขศึกษา เพื่อสนับสนุนสารสนเทศ (MIS) แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และท้องถิ่น ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสุขภาพในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ Primary Care, Primary Health Care, Primary Medical Care, Community Care, Family Care และ Self Care เพื่อเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวว่า "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"


ติดตั้งและใช้งานได้ที่


แผนการพัฒนา

Phase 1 : เปิดตัว : OPEN
  1.1 Platform : Android, www
    1) ผลงานเด่น/นวัตกรรม อสม.ดีเด่นระดับชาติ
    2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : อสม.ดีเด่นระดับชาติ

Phase 2 : ต่อเติม : ADD
  2.1 Platform : Android, www
    1) ผลงานเด่น/นวัตกรรม อสม.ดีเด่นระดับชาติ
    2) พื้นที่ต้นแบบ : ตำบลจัดการสุขภาพ, องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมฯ
    3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : อสม.ดีเด่นระดับชาติ, พื้นที่ต้นแบบด้านต่าง ๆ
    4) องค์ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน : องค์ความรู้, บทความวิชาการ, วิจัย
    5) 100 อสม. ดีเด่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย

Phase 3 : ขยายผล : EXTEND
  3.1 เพิ่ม Platform : iOS
  3.2 E-learning (Platform : www)
  3.3 สื่อสังคมออนไลน์
  3.4 สร้างและส่งเสริม Creative Content
  3.5 เพิ่ม Content ด้านอื่น ๆ


เพิ่มเพื่อน

พัฒนาโดย

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขcopyright © 2018